دختر سفید مرا تا زمانی که خشک نباشم صد داستانسکسی (3)

Views: 432
بنابراین من سرانجام آن بار را به گلوی او شلیک کردم. او آن را بلعید و درست در کنار مکیدن نگه داشت. او از من پرسید که آیا این کافی است؟ اگر من صد داستانسکسی نه می گفتم ، او هنوز هم در حال حاضر دیک در حال مکیدن است.